Во 2009 год. проектиравме температурен регулатор за клиентот My Market во Пробиштип.

Unitronics PLC модел: JZ10-11-UN20

Верзија на софтверот: U90Ladder 6.1.8

Електрично напојување: 24V DC

Обезбедена е целоснa автоматизација на системот за ладење и греење во супермаркетот. Со управувачот се мониторира и контролира работата на еден чилер и еден котел.Системот има можност за два различни режими на работа, ладење и греење. Изборот на режимот на работа како и на останатите системски параметри е преку програмиран HMI дисплеј. Преку текстуалниот дисплеј се обезбедува и избор на време на работа за сите денови од неделата посебно.Моменталната температура во објектот се мониторира и контролира преку софтверот. Вредностите на температурата се добиваат од PT100 температурна сонда.Заради обезбедување на заштита, условот за старт на котелот/чилерот се добива со временско доцнење, контролирано од системот.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>