Design,installation and maintenance of Building Management and HVAC Systems
Интерклима Софтверски Решенија

Интерклима софтверски решенија е нашиот оддел  задолжен развој на комплетни софтверски решенија.

Нудиме самостојни софтверски апликации дизајнирани да ги задоволат потребите и барањата на нашите клиенти од различни индустрии, како и развој на веб апликации и сервиси.


Повеќе
Сервисен Центар

Интерклима ја започна својата работа пред 20 години како сервисен центар за монтажа, пуштање во употреба, параметризирање, одржување и сервисирање на системи за ладење, греење и вентилација.

Денес, долгогодишното искуство и одбраниот тим на стручњаци ја прави Интреклима водечка компанија во својата област во Македонија и во регионот.


Повеќе
PLC Управувачи

PLC Управувачи (или програмабилни логички контролери) се дигитални компјутери кои како замена за релејните логички системи се употребуваат за автоматска контрола на електромеханички процеси.  Благодарение на нивната прилагодливост, разновидност и огромни можности се користат во многу различни индустрии и машински процеси.


Повеќе